Mẫu CV cung Cự giải

Tin học
Ngoại ngữ
Người tham chiếu
Giải thưởng
Chứng chỉ
Sở thích
Mục tiêu nghề nghiệp
Kỹ năng
Học vấn
Thêm học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Thêm kinh nghiệm